Ensemble Spectrum

15. 7., 17:00, Baroková záhrada na Bratislavskom hrade (Baroque garden at Bratislava Castle)

[ Please, scroll down for the English version ]

Hudobné záhrady #3

EnsembleSpectrum
Martina Lišková / klarinet
Barnabás Kollárik / saxofón
Lukáš Golej / lesný roh
Júlia Stahl Novosedlíková / klavír
Martin Švec / vibrafón
Adéla Spurná / zvonkohra
Adam Szendrei / husle
Júlia Urdová / viola
Dávid Šarkézi / kontrabas
Matej Sloboda / rolničky, umelecký vedúci 

EnsembleSpectrum patrí v súčasnosti medzi najvýraznejšie a najaktívnejšie súbory špecializujúce sa na komornú hudbu 20. a 21. storočia na Slovensku. Z počiatočných študentských túžob uvádzať menej známe a nové diela sa postupom rokov stala pre členov ansámblu táto aktivita vášňou a životným poslaním motivujúcim k stále väčším a závažnejším dramaturgiám. Počas desiatich rokov svojej doterajšej pôsobnosti súbor naštudoval viac ako stotridsať rôznych skladieb súčasnej domácej a zahraničnej tvorby. Na koncerte v rámci festivalu Viva Musica! EnsembleSpectrum predstaví tvorbu menej známeho, ale o to zaujímavejšieho amerického skladateľa Juliusa Eastmana (1940 – 1990). Eastman patril k excentrickým postavám newyorskej scény, bol elektrizujúcim spevákom, klaviristom, dirigentom, choreografom a hlavne jedinečne svojským a originálnym skladateľom. Charakteristickou črtou spájajúcou jeho osobný život s umeleckým bola neustála zmena tak spôsobov obliekania sa, ako aj hudobných štýlov – od heavy metalového štýlu ťažkých topánok a reťazí, cez klasického univerzitného knihomoľa nosiaceho štylizované afro s hrubým rámom okuliarov, po bielu tógu vyjadrujúcu jeho hľadanie duchovna. Z hľadiska istej časti tvorby by sme Eastmana mohli zaradiť medzi minimalistických skladateľov a práve za minimalistické môžeme považovať aj jeho dielo Femenine z roku 1974, ktoré zaznie v rámci dnešného koncertu. 

Program

Eastman: Femenine 

Koncert sa koná v rámci cyklu Hudobné záhrady. 
Vstup voľný.

___

EnsembleSpectrum patrí medzi najvýraznejšie a najaktívnejšie súbory špecializujúce sa na komornú hudbu 20. a 21. storočia na Slovensku. Z túžby uvádzať menej známe a nové diela, ktorých zdolanie často predstavuje intelektuálnu a technickú výzvu, sa postupom rokov stala vášeň a životné poslanie motivujúce súbor k stále väčším a závažnejším dramaturgiám presahujúcim hranice hudby. Počas desiatich rokov svojej pôsobnosti súbor naštudoval viac ako stotridsať skladieb súčasnej domácej a zahraničnej tvorby, založil vydavateľstvo UBU Collection (Utopická brána umenia), pod ktorým vydal tri z celkovo piatich albumov, vytvoril edukačný priestor Inštitút otázok pre súčasnú hudbu a vo svetovej premiére uviedol viac ako šesťdesiat nových diel vytvorených tiež ako objednávka EnsembleSpectrum. Patričné miesto obsadzujú aj premiéry slovenských diel. EnsembleSpectrum je pravidelným iniciátorom vzniku nových diel najmä prostredníctvom projektu New Dawn zameraného na mladú generáciu. Súbor pravidelne účinkuje na významných domácich festivaloch a prehliadkach (Melos-Étos, Nová slovenská hudba, Galéria hudby, Konfrontácie, Hudba u Fullu), ale aj v zahraničí (MicroFest, MusicOlomouc, Fête de la Musique) či na vlastných koncertoch (New Dawn On the Road, Rezonancia farieb, Mikroskop – Platforma pre mikrointervalovú hudbu, Avantgarda 60 či unikátny 9-hodinový maratón Sleepover). V roku 2018 súbor vydal svoju debutovú nahrávkou New Dawn, po ktorej nasledoval titul Avant-garde of the '60s (2021) venovaný komorným dielam slovenskej tvorby 60. rokov a New Dawn Vol. 2 – La femme armée (2021), ktorý bol nominovaný na ocenenie Radio_Head Award v kategórii „Klasická hudba“. Tento titul tvorí spolu s debutovou nahrávkou Doublebassement kontrabasistu Františka Výrostka & BraCk Players začiatok aktivít vydavateľstva UBU Collection. Dve nominácie na ocenenie Radio_Head Award za rok 2022 v kategóriách „Klasická hudba“ a „Experimentálna hudba“ EnsembleSpectrum získal za profilové CD jeho umeleckého vedúceho Mateja Slobodu – Doctor ONE & Mistress PULSE (2022). Medzi posledné albumy súboru patrí 2CD Joy Boy so skladbami predstaviteľov minimalizmu zo Slovenska a USA a tretia generácia projektu New Dawn – New Dawn Vol. 3 – (forced) Movement, v rámci ktorého ponúklo svoje skladby prostredníctvom výzvy na predkladanie diel 117 autoriek a autorov z celého sveta.


Musical Gardens #3

EnsembleSpectrum
Martina Lišková / clarinet
Barnabás Kollárik / saxophone
Lukáš Golej / French horn
Júlia Stahl Novosedlíková / piano
Martin Švec / vibraphone
Adéla Spurná / Glockenspiel
Adam Szendrei / violin
Júlia Urdová / viola
Dávid Šarkézi / doublebass
Matej Sloboda / jingle bells, artistic director

EnsembleSpectrum is currently one of the most impressive and active ensembles specialising in 20th and 21st century chamber music in Slovakia. Having initially desired as students to present new and less well-known works, with the passage of years this activity has become a passion and a life’s mission for the members of the ensemble, motivating them to ever larger and more momentous dramaturgy. During its ten years of operation hitherto, the ensemble has studied more than forty varied compositions by contemporary domestic and foreign composers. At a concert in the Viva Musica! festival, EnsembleSpectrum will present work by the relatively little-known, but all the more interesting, American composer Julius Eastman (1940 – 1990). Eastman was one of the eccentric figures on the New York scene, an electrifying singer, pianist, conductor, choreographer, and above all a uniquely distinctive and original composer. The characteristic feature linking his personal and artistic lives was incessant change, whether in modes of dress or musical styles — from the heavy metal style of heavy boots and chains, through the classic university bookworm sporting a stylised afro with thick-framed glasses, to the white toga expressing his search for the spiritual. Taking a certain part of his work, we might assign Eastman a place among minimalist composers, and unquestionably we may rate as minimalist his Femenine, from 1974, which will be performed at the concert.  

Programme

Eastman: Femenine

The concert is held within the Musical Gardens series. 
Admission to the concert is free.

___

EnsembleSpectrum is a chamber ensemble specialising in contemporary music. The ensemble is very keen to present less known and entirely new works that push technical and intellectual boundaries. This approach has gradually become passion and life mission that motivate the ensemble to pursue more daring and momentous dramaturgy stepping beyond the boundaries of music. Members of the ensemble are active as professionals in various orchestras both in Slovakia and abroad, and educators in various institutions. The ground was established in 2012 and since then they have performed over a hundred works of both Slovak and international contemporary music presenting over fifty as world premieres. EnsembleSpectrum regularly commissions new works particularly through a platform called New Dawn. The list of performed works therefore includes composers associated with French spectralism, Slovak musical avant-garde, American experimentalism, European post-modernism and the work of young Slovak and international composers. The ensemble has performed in festivals such as Melos-Ethos, New Slovak Music, Gallery of Music, Confrontations, Music at Fulla's, Fête de la Musique, MusicOlomouc and others. Ensemble’s approach to programming can be divided into three strands: work by young composers, Slovak music after 1945, international music after 1945. In 2018 Real Music House released their debut album New Dawn. In 2021 Music Fund label released their album Avant-garde of the ’60s. This album is dedicated to key chamber works of Slovak music from this period. That same year, the ensemble has established UBU Collection (Utopická brána umenia – Utopian Gate to Art), which allows them to contribute to dissemination of contemporary art through music publishing. The first album on this label was by František Výrostko and BraCk Players: Doublebassement (2021), which was followed by an addition to the New Dawn series: New Dawn Vol. 2 – La femme armée (2021), nominated for the Radio_Head Award in the Classical music category. Since then, the label has released debut profile album of Slovak composer Matej Sloboda – Doctor ONE & Mistress PULSE (2022) – and a piano trio album by the Proxima Piano Trio, Current Vibes (2022).

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
We reserve the right to change the programme and performers.

Vstup voľný