Harvanová & Stoyanov

12. 8., 17:00, Sad Janka Kráľa (Janko Kráľ Park)

[ Please, scroll down for the English version ]

Hudobné záhrady #7

Lucia Harvanová / husle
Kiril Stoyanov / bicie nástroje

Slovenská huslistka Lucia Harvanová študovala hru na husliach na Musik und Kunst Privatuniversität vo Viedni v triede svetoznámeho huslistu Juliana Rachlina; bulharský hudobník Kiril Stoyanov študoval hru na bicích nástrojoch na Universität Mozarteum v Salzburgu u významného umelca Petra Sadla. Ich umelecké cesty sa spojili v Bratislave, kde sa zoznámili ako kolegovia v Slovenskej filharmónii a spoločná vášeň pre komornú hru vyústila do vzniku netradičného dua huslí a bicích nástrojov. Kiril Stoyanov v rámci tohto komorného zoskupenia hrá najmä na melodické bicie nástroje ako je marimba, vibrafón či xylofón. V kombinácii so sólovým melodickým nástrojom v podobe huslí sú tieto nástroje prekvapivo rovnocenným komorným partnerom a zároveň sa v mnohých kompozíciách presadzujú aj ako virtuózne nástroje s neopakovateľnými zvukovými kvalitami. Spojenie huslí a bicích nástrojov je aj napriek atraktívnej zvukovej kombinácii z hľadiska podobných zoskupení vo svete veľmi ojedinelé a pre takéto hudobné zoskupenie takmer neexistuje originálna hudobná tvorba. Obaja interpreti tak hľadajú možnosti najmä vo vlastných úpravách už existujúcich diel klasickej hudby, prípadne siahajú po ojedinelých nových dielach pre túto nástrojovú kombináciu. V rámci koncertu na festivale Viva Musica! predstavia diela Johanna Sebastiana Bacha, Astora Piazzollu, Bélu Bartóka, ale aj menej známu tvorbu Petra Hristoskova či Richarda Galliana.

Program

Bach: Suita d mol (Sarabanda & Gigue)
Bach: Suita pre violončelo č. 1 G dur (úprava pre marimbu)
Händel / Halvorsen: Passacaglia
Piazzolla: Libertango
Piazzolla: Ave Maria (Tanti anni prima)
Piazzolla: Yo soy María (María de Buenos Aires
Bartók: 44 duet pre dvoje huslí (výber v úprave pre husle a marimbu)
Rajter: Rondo romantico per violino e pianoforte (v úprave pre husle a marimbu)
Galliano: Pour Claude 
Reifeneder: Crossover
Hristoskov: Malka Toccata

Koncert sa koná v rámci série Hudobné záhrady. 
Vstup voľný.

___

Lucia Harvanová sa začala venovať hre na husliach ako 4-ročná. Študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Stanislava Muchu. Už počas štúdia sa predstavila ako sólistka s Orchestrom Konzervatória v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. V roku 2010 získala druhé miesto na Súťaži študentov slovenských konzervatórií. V štúdiu pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien v triede svetoznámeho huslistu Juliana Rachlina (magisterské štúdium ukončila s vyznamenaním). V roku 2014 účinkovala na benefičnom koncerte vo Viedni Julian Rachlin and Friends Foundation. Bohaté orchestrálne a komorné skúsenosti čerpala v slovenských a zahraničných symfonických a komorných telesách ako napríklad Camerata Orphica, Philharmonie Salzburg, Wurth Philharmoniker. Intenzívne sa venuje aj komornej hre v zoskupení s uznávaným harfistom Michalom Matejčíkom, a taktiež v medzinárodnom zoskupení s hráčom na bicie nástroje Kirilom Stoyanovom (Bulharsko). V sezóne 2021/2022 bola koncertnou majsterkou orchestra Opery Slovenského národného divadla a momentálne je stálou členkou orchestra Slovenskej filharmónie. Od roku 2022 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave.

Kiril Stoyanov sa narodil v roku 1985 v Sofii v Bulharsku. Študoval na Hudobnej akadémii Pantcha Vladigerova v Sofii pod vedením Tatiany Karparovej a na Mozarteu v Salzburgu, kde študoval u významného umelca a pedagóga Petra Sadla a zároveň bol členom jeho súboru Peter Sadlo & Friends, s ktorým vystúpil na mnohých významných pódiách v Nemecku, Malte, Rakúsku či v Petrohrade. Ako sólista účinkoval na významnom festivale Ostern Festspiele Salzburg so svetoznámou opernou speváčkou Ceciliou Bartolli a s orchestrom Giardino Armonico pod taktovkou Giovanniho Antoniniho. Pôsobil ako člen orchestra Amadeus Orchester Salzburg, Munchener Kammerorchester, Camerata Salzburg a ď. Kiril Stoyanov je laureátom súťaže Salzburg Marimba Competition a tiež finalistom medzinárodnej súťaže New Talent, v ktorej sa predstavil ako sólista so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Je prvým tympanistom orchestra Slovenskej filharmónie, s ktorou absolvoval turné v Ománe, Japonsku či Kórei. Venuje sa aj komornej hre. Spolu s Luciou Harvanovou vytvorili na pôde Slovenskej filharmónie duo husle a marimba, s ktorým žnú úspechy na slovenských pódiách. V roku 2020 sa predstavil ako sólista s bicistom Petrom Kosorínom, s ktorým uviedol Dvojkoncert pre marimbu a vibrafón od E. Séjourného so sprievodom orchestra Slovenskej filharmónie.


Musical Gardens #7

Lucia Harvanová / violin
Kiril Stoyanov / percussion

The Slovak violinist Lucia Harvanová studied violin playing at Musik und Kunst Privatuniversität in Vienna, in the class of the world-famed violinist Julian Rachlin; the Bulgarian musician Kiril Stoyanov studied percussion playing at Universität Mozarteum in Salzburg, with the prominent artist Peter Sadlo. Their artistic paths crossed at Bratislava, where they became acquainted as colleagues in Slovak Philharmonic, and their shared passion for chamber playing resulted in the formation of an untraditional duo for violin and percussion instruments. In this chamber grouping Kiril Stoyanov mainly plays melodic percussion instruments such as marimba, vibraphone, and xylophone. Combining with the violin as the solo melodic instrument, these instruments have surprisingly equal capacities as partners, and at the same time, in many of the compositions, they also prove themselves as virtuoso instruments with inimitable sound qualities. The union of violin and percussion instruments, despite the attractive sound combination, is an extreme rarity in the world, and original music for such groupings is practically non-existent. These two performers therefore seek opportunities principally in their own arrangements of already-existing works of classical music, while on occasion they draw upon the rare new works for such instrumental combinations. In concert at the Viva Musica! festival they will present works by Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Béla Bartók, and the less-known work of Peter Hristoskov and Richard Galliano.

Programme

Bach: Suite in D minor (Sarabande & Gigue)
Bach: Cello Suite No. 1 in G Major (arr. for marimba)
Händel / Halvorsen: Passacaglia
Piazzolla: Libertango
Piazzolla: Ave Maria (Tanti anni prima)
Piazzolla: Yo soy María (María de Buenos Aires
Bartók: 44 duets for two Violins (selection of duets arranged for violin and marimba)
Rajter: Rondo romantico per violino e pianoforte (arranged for violin and marimba)
Galliano: Pour Claude 
Reifeneder: Crossover
Hristoskov: Malka Toccata

The concert is held within the Musical Gardens series. 
Admission to the concert is free.

Lucia Harvanová started playing violin at the age of four. In 2002 she has won the Ivan Balla violin competition in Dolný Kubín. She studied at the Conservatory in Bratislava with Stanislav Mucha. During her studies she has performed Bach Double Concerto as a soloist with the Conservatory Orchestra in Slovak Philharmonic. In 2010 she has received 2ndprize in the Competition of Students of Slovak Conservatoires. She studied at the Academy of Performing Arts in Bratislava and subsequently at the Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien under Julian Rachlin. In 2014 she performed at the beneficiary concert titled Julian Rachlin and Friends Foundation where she has performed alongside Julian Rachlin and young violinists Fumiaki Miura and Albrech Menzel. She has gained her orchestral and chamber experiences in various Slovak and international symphonic orchestras and chamber ensembles such as Camerata Orphica, Philharmonie Salzburg, Wurth Philharmoniker. She is a keen chamber player; she frequently collaborates with harpist Michal Matejčík and with Bulgarian percussionist Kiril Stoyanov. In 2021/2022 season she was the concert master of the orchestra of the Opera, Slovak National Theatre. Currently she’s a member of the Slovak Philharmonic orchestra. Lucia Harvanová teaches violin at the State Conservatory in Bratislava.

Kiril Stoyanov was born in 1985 in Sofia, Bulgaria. He studied at the National Academy of Music of Prof. Pantcho Vladigerov in Sofia with Tatiana Karparova. Subsequently, he studied at the Mozarteum Salzburg with Peter Sadlo. He has been a member of Sadlo’s ensemble Peter Sadlo & Friends, with whom they performed in various internationally renowned concert halls in Europe and Asia. As a soloist he has performed at the internationally renowned festival Ostern Festspiele Salzburg alongside Cecilia Bartoli and Giardino Armonico orchestra under the baton of Giovanni Antonini. Stoyanov is not just a percussionist but also a composer. His compositions for marimba have received very positive feedback and have been published by Norwegian publisher Norsk MusikforlagHis composition Madrigal and Bulgarian dance was performed by the Philharmonie Salzburg Orchestra. Stoyanov is also a keen chamber music player, he was a member of various orchestras such as Amadeus Orchestra Salzburg, Munchener Kammerorchester, Camerata Salzburg and others. He was finalist of the international competition New Talent,where he performed as a soloist with the Slovak Radio Symphony Orchestra and he won Salzburg marimba competition. Stoyanov is the principal timpanist in the Slovak Philharmonic with whom he performed in Oman, Japan and Korea among others. He is a member of duet with Slovak violinist Lucia Harvanová. In 2020 Kiril Stoyanov and Peter Kosorín performed Double Concerto for marimba by E. Séjourn accompanied by the Slovak Philharmonic orchestra. 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
We reserve the right to change the programme and performers.

Vstup voľný