S. V. A. Trio:
Urban Fusions

23. 7., 17:00, Průger-Wallnerova záhrada (Průger-Wallner Garden)

[ Please, scroll down for the English version ]

Hudobné záhrady #4

Alexey Aslamas / husle
Vladan Malinjak / viola
Šimon Marek / violončelo

S.V.A. Trio je zvukovo netradičné a na českej a slovenskej hudobnej scéne ojedinelé zoskupenie, ktorého tvorba sa dá zaradiť do žánru jazz fusion. Trio pôsobí v zložení Alexey Aslamas (husle), Vladan Malinjak (viola) a Šimon Marek (violončelo). Členovia súboru sa zameriavajú na autorskú tvorbu, ktorú sami popisujú ako urban fusion. Reflektujú v nej nielen spoločné hudobné vplyvy a prejavy, ale aj špecifikum života vo vnútri veľkomesta, fúziu všetkého, čo môže človek v meste počuť alebo akúsi fúziu čohokoľvek s čímkoľvek. Na Viva Musica! festivale S.V.A. Trio predstaví hudbu zo svojho rovnomenného debutového albumu Urban Fusions z roku 2021. „Dúfam, že nebudete sklamaní, keď nebudem album Urban Fusions definovať. Akákoľvek nálepka totiž v jeho prípade stráca zmysel. Isté je iba jedno. Kompozície Alexeja Aslamasa a jeho dvoch spoluhráčov sú prítomné a súčasné. Je to hudba neobyčajne aktuálna, bohatá na kontrastné nálady, rytmický vzruch aj svieže melodické nápady. Čerstvosťou, štýlom a energiou spoločnej súhry Urban Fusions od S.V.A. Trio radím k najlepším titulom minulého roka.,” povedal o nahrávke český hudobný publicista Milan Bátor v jednej z relácií Rádia Vltava v Českom rozhlase. S.V.A. Trio v rámci československej hudobnej scény možno okrem vlastných hudobných projektov počuť aj v spolupráci s viacerými špičkovými umelcami rôznych hudobných žánrov. Na festivale Viva Musica! vystúpili v roku 2020 spoločne s duom Lash & Grey na Námestí pri Eurovea. 

Program

Urban Fusions
Intro
SMG 
Hourglass 
23:55 
Lucid Worlds 
Dead Trains 
Prázdniny
Decrepit Man 
Go on! 
As it is 
Play again 
Tchai 

Koncert sa koná v rámci série Hudobné záhrady. 
Vstup voľný (do naplnenia kapacity priestoru).

___

Alexey Aslamas študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Brne pod vedením Bohumila Kotmela a na Konzervatóriu v Prahe v triede Pavla Kudeláska. V štúdiu pokračoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Jindřicha Pazderu. V rokoch 2008–2011 študoval na International Menuhin Music Academy Gstaad vo Švajčiarsku pod vedením Alberta Lysyho a Livie Prunaru a počas svojich štúdií absolvoval viaceré majstrovské kurzy, o. i. napríklad aj pod vedením Maxima Vengerova. Hudobné vzdelanie si doplnil štúdiom dirigovania na Konzervatóriu Jaroslava Ježka v triede Hynka Farkača. Alexey Aslamas sa aktívne venuje komornej hre: v rokoch 2005–2009 bol členom Kaprovho kvarteta, v rokoch 2008–2011 členom IMMA Quartet, od roku 2011 je primáriom Sláčikového kvarteta Pavla Bořkovca a od roku 2020 zakladateľom a umeleckým vedúcim zoskupenia S.V.A. Trio. Spolupracuje s hudobníkmi a umelcami z prostredia rôznych žánrov ako klasická hudba, blues, funk až po hip hop. Ako skladateľ a aranžér spolupracuje s Epoque Quartet, Apollon Quartet, Michalom Pavlíčkom, Monikou Načeva, Darou Rollins, Dashou, Chuckem Wansleym, DJ Wichem, Štěpánom Hebíkom 7x3. Je stálym dirigentom v spoločnosti StarRecordings Production a v rámci platformy Unique Orchestra.

Vladan Malinjak je absolventom Plzeňského konzervatória v hre na violu. V rokoch 1997–2000 študoval hru na husliach na Konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe. Od roku 2010 je členom Symfonického orchestra Hlavného mesta Prahy FOK a pôsobí tiež v zoskupenia Unique Quartet a S.V.A. Trio. 

Šimon Marek sa hre na violončele venuje od svojich 6-tich rokov. Študoval na Hudobnej školy Hlavné mesta Prahy pod vedením Jana Vychytila, neskôr na Gymnáziu Jana Nerudu s hudobným zameraním. V rokoch 2003–2006 pokračoval v štúdiu pod vedením Mirka a Martiny Škampových. V roku 2006 sa stal žiakom Jana Kellera na Konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe. Okrem hry na violončele študoval dva roky skladbu pod vedením Karla Růžičku. V rokoch 2014–2019 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Mikaela Ericssona. Hoci študoval predovšetkým hru na violončele s klasickým zameraním, v súčasnosti pôsobí najmä v rámci populárnej, jazzovej a tiež alternatívnej scény. V roku 2016 založil multižánrové sláčikové kvarteto Unique Quartet, ktoré postupne viedlo k rozšíreniu na Unique Orchestra. Od roku 2020 je členom sláčikového tria S.V.A. Trio a zároveň pôsobí v úspešnej pražskej jazz-fusion formácii Ochepovsky Project, v zoskupení De Facto Quartet a v kapele Talaqpo. Spolupracuje s divadlom La Putyka, so Švandovým divadlom, Studiom DVA či s divadlom ABC.


Musical Gardens #4

S.V.A. Trio
Alexey Aslamas / violin
Vladan Malinjak / viola
Šimon Marek / cello

S.V.A. Trio is a unique grouping on the Czech and Slovak music scene, with an untraditional sound. Its work may be assigned to the genre of jazz fusion. The trio is made up of Alexey Aslamas (violin), Vladan Malinjak (viola) and Šimon Marek (cello). S.V.A. Trio’s members focus on a kind of creative art which they themselves describe as urban fusion. In this, besides their shared musical influences and outputs, they also reflect the specificity of life within the big city, making fusion of all that a person can hear in the city, or fusion of everything with anything. At Viva Musica! festival S.V.A. Trio presents music from the eponymous debut album Urban Fusions, released in 2021. “I hope you won’t be disappointed if I omit to define Urban Fusions. In the case of that album, any kind of label becomes meaningless. Only one thing is certain. The compositions of Alexej Aslamas and his two fellow-performers are present-day and contemporary. This is uncommonly topical music, rich in contrasting moods, rhythmic agitation, and lively melodic ideas. For its freshness, style, and the energy of the combined performance, I rank Urban Fusions by S.V.A. among the finest titles of the past year.” Such was the verdict of the Czech musical publicist Milan Bátor, in one of the Radio Vltava programmes on Czech Radio. Within the Czechoslovak music scene, and apart from its own projects, the trio also performs in partnership with numerous top-ranking artists in diverse music genres. Previously S.V.A. Trio appeared at the Viva Musica! festival in 2020, together with the Lash & Grey duo, in the Square at Eurovea.

Programme

Urban Fusions
Intro
SMG 
Hourglass 
23:55 
Lucid Worlds 
Dead Trains 
Prázdniny
Decrepit Man 
Go on! 
As it is 
Play again 
Tchai 

The concert is held within the Musical Gardens series. 
Admission to the concert is free (until the space has full capacity).

___

Alexey Aslamas studied violin at the Conservatory in Brno under Bohumil Kotmel and at the Prague Conservatory under Pavel Kudelásek. He continued with his studies at the Academy of Performing Arts in Prague under Jindřich Pazdera and later he studied at the International Menuhin Music Academy in Gstaad in Switzerland under renowned violinists Alberto Lysy and Liviu Prunaru. Later, he studied conducting at the Conservatory of Jaroslav Ježek in Prague. Aslamas is a keen chamber music player, and he is an active member of various ensembles such as Kaprovo Quartet, IMMA Quartet, Pavel Bořkov Guartet and S.V.A Trio. He collaborates with musicians across genres of classical music, blues, funk, and hip hop. As a composer and arranger, he collaborates with artists such as Epoque Quartet, Apollon Quartet, Michal Pavlíček, Monika Načeva, Dara Rolins, Dasha, Chuck Wansley, DJ Wich, 7krát3 (Štěpán Hebík). He is the conductor of the Star Recordings Production as a part of Unique Orchestra platform.

Vladan Malinjak studied viola at the Conservatory in Plzeň and violin at the Conservatory of Jaroslav Ježek in Prague. Since 2010 he is a member of the Prague Symphony Orchestra, and he is also a member of chamber ensembles Unique Quartet and S.V.A Trio. 

Šimon Marek started studying cello at the age of six. He studied at the Conservatory of Jaroslav Ježek in Prague under Jan Keller and composition under Karel Růžička. He continued his studies at the Academy of Performing Arts in Prague under Mikael Ericsson. Although he studied classical music he is currently engaged in jazz, pop music and alternative genres. He founded string quartet Unique Quartet that expanded into Unique Orchestra. He is a member of S.V.A Trio, jazz-fusion ensemble Ochepovsky Project, De Facto Quartet and Talaqpo. He’s also collaborating with theatre La Putyka, Švandovo Theatre, Studio DVA and ABC Theatre.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
We reserve the right to change the programme and performers.

Vstup voľný