Solamente naturali
& Barokksolistene: One Music

6. 7., 20:00, Nádvorie Starej radnice (Forecourt of the Old Town Hall)

[ Please, scroll down for the English version ]

Solamente naturali 
Miloš Valent / husle, viola, zlobcoky, spev
Ján Kružliak ml. / husle, el. husle, zlobcoky
Peter Vrbinčík / viola, zlobcoky
Kristína Chalmovská / violončelo
Jan Rokyta / cimbal, zobcové flauty, píšťalky

Barokksolistene
Bjarte Eike / husle, hardangerské husle
Hans Knut Sveen / čembalo, keyboard
Johannes Lundberg / kontrabas
Helge Norbakken / perkusie

Projekt One Music je výsledkom spolupráce dvoch renomovaných súborov z oblasti starej hudby, Solamente naturali zo Slovenska a Barokksolistene z Nórska. Oba súbory spája viac ako 20-ročná spolupráca ich umeleckých lídrov, huslistov Miloša Valenta a Bjarteho Eikeho. V spoločnom programe predstavia skladby, ktoré sú i napriek nesmiernej bohatosti prejavov či koreňov, z ktorých vychádzajú, súčasťou „jednej hudby“. Pestrá dramaturgia tak počas koncertu vytvorí viaceré pomyselné hudobné mosty: most medzi minulým a súčasným, ale aj medzi tým, čo sa v hudbe oboch národov môže javiť ako dominantné a tým, čo možno považovať za marginálne. V programe zaznejú skladby reprezentujúce staré hudobné prejavy slovanskej a severskej hudby uchované v hudobných archívoch (zbierky Annae Szirmay-Keczerovej, Eleonory Susanny Lanyiovej, AE, Uhrovecká zbierka I. a II., Mestmacher, Schodsberg, Sonderho, Avalsnes, Sorfold), ktoré zároveň tvoria základ repertoáru oboch súborov. Zaznejú však aj skladby súčasných tvorcov: nórskeho skladateľa Jona Balkeho a slovenských skladateľov Michala Paľka a Daniela Mateja, ktoré vznikli na základe inšpirácie starou hudbou. Farebnú mozaiku starého a nového sveta doplní rozmanitá hudba národností, ktoré sú súčasťou slovenskej a nórskej kultúry: na jednom pódiu tak zaznie hudba rómska, či židovská, ale aj hudba saamská a vikingská.

Premiéry:

Jon Balke: Katapult
Daniel Matej: Cinque Ritornelli
Michal Paľko: Kontexty (niektoré melódie spoločného vedomia)

___

Súbor pre starú hudbu Solamente naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia. Členovia súboru majú úroveň sólových hráčov, radi objavujú neznáme teritóriá a púšťajú sa do náročných projektov. Špecifickosť súboru vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Hlavnou devízou zoskupenia je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje už samotný názov telesa. Repertoár súboru je bohatý a okrem základných majstrovských skladieb ponúka aj neznáme diela slovenskej proveniencie. Dôležitou súčasťou činnosti Solamente naturali je spolupráca s poprednými zahraničnými umelcami ako A. Parrott, S. Stubbs, M. Štryncl, O. Kargl, J. Semerádová, Ph. Carrai, zbormi Capella Nova Graz, Collegium Marianum, ako aj účasť na domácich a zahraničných prestížnych festivaloch (Bostonský festival starej hudby, Händlove slávnosti v Göttingene, Vantaa Barock Helsinki, Larvik Barokk v Nórsku, Haydnov festival v Esterháze, Baroque Arts Festival v Sofii). Súbor možno počuť aj na 30 CD nahrávkach pre renomované vydavateľstvá ako ECM, Glossa, ORF, Pavian Records a Brilliant Classics. Veľkú časť nahrávok Solamente naturali tvoria skladby zo slovenských archívov. Súbor za ich naštudovanie získal mnohé ocenenia (Cena Nadácie Tatra banky, Krištáľové krídlo, Radio Ahead Awards a Zlatú platňu). Otvorenosť a odvaha priniesť nové pohľady na interpretáciu inšpirovali viacerých slovenských skladateľov k skomponovaniu nových diel pre Solamente naturali, ktoré súbor uviedol na festivale Melos-Étos a v rámci vlastných koncertných cyklov. Prirodzený záujem o mladé publikum vyústil do vzniku obľúbených edukačných projektov Marionety z LubeníkaStruny sa hrajú, ako aj založenia Akadémie Solamente naturali, ktorá je priestorom na priblíženie umeleckej práce študentom hudby prostredníctvom workshopov s členmi súboru.

Miloš Valent je absolventom Konzervatória v Žiline, kde študoval hru na husliach u Bohumila Urbana. V štúdiu pokračoval na VŠMU v Bratislave v triede Bohdana Warchala. Záujem o starú hudbu ho priviedol do súboru Musica aeterna. Svoje vedomosti o historicky poučenej interpretácii si rozširoval aj pôsobením v zahraničných súboroch starej hudby (Tragicomedia, Tiramisu, Fiori Musicali). Názov súboru Solamente naturali (v preklade „iba prirodzenosť“) je umeleckým krédom Miloša Valenta, pre ktorého je základom pri oživovaní starej hudby spontánnosť, prirodzenosť, intuícia a hľadanie širších súvislostí. Pravidelne spolupracuje so zahraničnými súbormi ako FOG, Holland Baroque, Musica Florea, Bach Consort Wien, BEMF Boston, Concerto Copenhagen a v experimentálnych multižánrových projektoch (B. Eike a Barokksolistene, Dowland Project a J. Potter, Siwan s J. Balkem, Chassidic Songs, Mojše Band, I. Bittová a ď.). Miloš Valent pedagogicky pôsobil na Kunstuniversität v Grazi, viedol majstrovské kurzy v Conservatoire de Musique v Ženeve, na Hochschule für Kunst v Brémach, na Eastman School of Music a v rámci Boston Early Music Festival v USA i na Týnskej škole v Prahe. Podieľal sa na nahrávkach pre renomované vydavateľstvo ECM (Romaria, Teatro Lirico, Siwan). 

Súbor Barokksolistene je v súčasnosti považovaný za jeden zo svetovo najlepších a najdynamickejších zoskupení pre starú hudbu. Zoskupenie založil v roku 2005 popredný nórsky huslista Bjarte Eike. Neustála snaha oslovovať nové publikum a vášeň prepájať ľudovú a experimentálnu hudbu, improvizáciu, vizuálne umenie, tanec a rozprávanie príbehov umožnila súboru vytvárať jedinečné koncertné zážitky, ktoré prezentujú publiku po celom svete. Tento prístup je zhmotnený v projekte The Alehouse Sessions, ktorý je neustále sa meniacim a energickým pohľadom na život v tavernách v Anglicku v 17. storočí, stvárneným v hudobno-divadelnom formáte a presýteným hudobným majstrovstvom. Nahrávka projektu vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Rubicon Classics a vzápätí sa umiestnila v desiatke najlepších albumov v rebríčku UK top 10 classical charts. Projekt bol uvedený v UK, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, na Slovensku, v Škandinávii, Írsku a v USA a v roku 2018 získal ocenenie OPUS Klassik. Na projekt nadväzuje The Playhouse Sessions, ktorý je rozšírený o hudbu Henryho Purcella na texty Williama Shakespeara. Na Purcellovu hudbu je zameraný aj projekt Purcell’s PlaygroundThe Image of Melancholy bol jednou z prvých dôležitých nahrávok súboru vydaných spoločnosťou BIS. Myšlienka projektu pracuje s témou melanchólie v hudbe naprieč storočiami. Album získal cenu v kategórii „International Recording of the Year“ v dánskej ankete P2 Prisen Award. Barokksolistene pravidelne spolupracuje so širokým spektrom umelcov ako, napríklad, choreograf Liam Scarlett (balet Vespertine) alebo nórsky jazzový hudobník Jon Balke, ktorého projekt Siwan hľadá vzájomné presahy medzi africkou, arabskou, andalúzskou a barokovou hudbou. Úspešná koprodukcia Shakespearovej hry Sen noci svätojánskej v divadle Haugesund získala mimoriadne pozitíve recenzie v nórskych médiách – NRK (Nórska národná televízia) napísala: „Dajte Bjartemu Eikemu príležitosť a on urobí zo života pesničku“. Barokksolistene sú hrdými ambasádormi nórskej kultúry aj vďaka podpore prostredníctvom platformy Kulturrådet.

Huslista Bjarte Eike neustále posúva hranice klasickej hudby a hľadá nové projekty na hranici viacerých hudobných žánrov, vďaka ktorým dokáže zaujať stále nové a nové publikum. Hoci svoje vzdelanie získal v oblasti interpretácie starejhudby, do svojich koncertov sa snaží zahŕňať aj vizuálne umenie, tanec, hovorené slovo a improvizáciu. Vďaka zjednocujúcemu prístupu k hudbe ako aj túžbe vytvárať nové zážitky pre publikum je často pozývaný ako rezidenčný umelec na festivaly starej, klasickej, ľudovej, experimentálnej i jazzovej hudby a ako dirigent dostáva čoraz viac ponúk spolupracovať s poprednými symfonickými orchestrami. Bjarte Eike študoval na Grieg Academy v Bergene (Nórsko) a u Richarda Gwilta v Londýne. Momentálne učí na Nórskej hudobnej akadémii v Osle a je hosťujúcim pedagógom na Kráľovskej hudobnej akadémii v Kodani.


Solamente naturali
Miloš Valent
 / violin, viola, vocal, zlobcoky
Ján Kružliak Jr. / violin, electric violin, zlobcoky
Peter Vrbinčík / viola, zlobcoky
Kristína Chalmovská / cello
Jan Rokyta / dulcimer, recorders, duduk

Barokksolistene
Bjarte Eike / violin, hardanger fiddle
Hans Knut Sveen / harpsichord, keyboard
Johannes Lundberg / doublebass
Helge Norbakken / percussions

One Music is a project that is the fruit of cooperation between two renowned ensembles in the field of early music, Solamente naturali from Slovakia and Barokksolistene from Norway. Both ensembles are linked by more than 20 years’ collaboration between their artistic directors, the violinists Miloš Valent and Bjarte Eike. In a joint programme they present compositions which, even despite the immense riches of expressiveness and rootedness that they set out from, are part of “a single music”. During the concert, the rich dramaturgy thus creates several imaginary musical bridges: a bridge between past and present, and also between those in the music of both nations who might appear as dominant and those who might be regarded as marginal. In one evening we will hear compositions representing early musical expressions of Slavic and northern music, preserved in music archives (Annae Szirmay-Keczer, Eleonora Susanna Lanyi, AE, Uhrovec Collection I. and II., Mestmacher, Schodsberg, Sonderho, Avalsnes, Sorfold), and performed in the historical perspective that is basic to the repertoire of both ensembles. There will also be works by contemporary authors, the Norse composer Jon Balke and the Slovak composers Michal Paľko and Daniel Matej, which originated from the inspiration of early music. This colourful mosaic of an old and new world will be complemented by the music of nationalities that are part of Slovak and Norse culture: sounding from one stage will be Roma and Jewish music as well as music of the Sami and Vikings.

Premieres:

Jon Balke: Catapult
Daniel Matej: Cinque Ritornelli
Michal Paľko: Contexts (some of melodies of collective consciousness)

___

The early music ensemble Solamente naturali was founded in 1995 by its artistic director violinist Miloš Valent. The ensemble entails an array of internationally renowned music specialists in the historical informed performance practice. Solamente naturali has many forms; from a trio or septet to a large baroque orchestra performing cantatas and oratorios with its own vocal ensemble Sola. Openness of thought and the courage to bring new perspectives to the interpretation of music of the past has inspired many contemporary composers such as Vladimír Godár, Michal Paľko and Peter Zagar to write new works for the ensemble, which have been performed at contemporary music festivals and concert series.
An ongoing focus on young listener is a result of projects within established educational concert series and the establishment of the Academia Solamente naturali. As a part of this series students can regularly participate in music workshops with teachers who are members of Solamente naturali. For Solamente naturali the task has already begun; they now seek deeper inspiration from historical documents of earlier centuries to endeavour the music more accessible for today’s listeners. The driving force of Solamente naturali is grounded in the enthusiasm, creativity, and professional approach of its members accompanied by a spontaneity of performance found in an innate sense of music itself, and from of our very nature itself. The ensemble’s wide recorded repertoire is to be found on more than 30 CDs recorded by labels such as ECM, Glossa, ORF, Pavian Records and Brilliant Classics. A large part of ensemble’s recordings consists of a collection of music from Slovak archives for which there have been many awards (Tatra Bank Foundation Award, Crystal Wing, Radio-Head Award, Golden Plate). Such unknown and unique works of Slovak provenance offer a fine complement to the essential masterpieces of the Baroque also regularly recorded by the ensemble. 

Miloš Valent is a graduate of the Conservatory in Žilina, where he studied violin with Bohumil Urban. He continued at the Academy of Performing Arts in Bratislava in the class of Bohdan Warchal. His growing interest in early music facilitated his collaboration with the ensemble Musica aeterna. His expertise in early music has grown further by regular participation with groups outside Slovakia including Tragicomedia, Tiramisu, Fiori Musicali and others. The ensemble Solamente naturali is synonymous with the artistic credo of Miloš Valent, whose continual approach to the revival of early music is spontaneity, naturalness, and intuition within the context of a search for broader associations of music from the past with the present. He regularly collaborates with ensembles such as FOG, Holland Baroque, Musica Florea, Bach Consort Wien, BEMF Boston, Concerto Copenhagen and in experimental multi-genre projects with Bjarte Eike and Barokksolistene, and with the Dowland Project, Chassidic Songs, Mojše Band and Iva Bittová. He has taught at KUG in Graz and led master classes at the Conservatoire de Musique in Geneva, the Hochschule für Kunst Bremen, the Eastman School of Music, the Boston Early Music Festival and Týn School in Prague. He has participated in recordings for ECM including Romaria, Teatro Lirico and Siwan.

Founded and led by Norwegian violinist Bjarte Eike in 2005, ensemble Barokksolistene is now recognised as one of the world’s most dynamic and exciting groups working in the field of historically informed performance practice fusing virtuoso musicianship with flawless ensemble playing. Constantly striving to reach out to new audiences their passion to engage with folk and experimental music, improvisation, visual arts, dance and storytelling has led them to create unique concert experiences which play to audiences worldwide. This approach is manifested in their project The Alehouse Sessions. The project is curated and devised by Eike, and it is ever-changing and evolving look into the music of the English 17th century tavern with the group diverting away from the traditional concert model to create an evening that is “innately theatrical, genre bending and suffused with great musicianship” (The Strad). An album of this project was released on Rubicon Classics in 2017 and immediately made the UK top 10 classical charts. Since then Barokksolistene has toured the project throughout the UK, Germany, Austria, Switzerland, Slovakia, Scandinavia, the US and Ireland. 2018 the album received the OPUS Klassik Award in Germany. Project The Playhouse Sessions follows the story of how musical life continued in London’s taverns after the Restoration bringing more theatrical music into the mix with music by Purcell and settings of texts by Shakespeare. The album (2022, Rubicon Classics) has gathered an array of enthusing reviews. Purcell’s Playground is a related programme in which the focus is on the music of Henry Purcell and especially his fascinatingly varied Ground bass compositions. The Image of Melancholy, one of the group’s first major recordings, was released on BIS and explores the use of melancholy in music throughout the centuries. The album featured as Recording of the Week on Danish Radio, going on to win the “International Recording of the Year” at the Danish P2 Prisen Award. On stage, Barokksolistene’s collaborations span a range of artists as diverse as choreographer Liam Scarlett on his ballet Vespertine and Norwegian jazz musician Jon Balke, whose Siwan project explores the links between North African Arabic, Andalusian, and baroque music. In 2019 Barokksolistene co-produced Shakespeare’s A Midsummernight’s Dream at Haugesund Teater. The production got glowing reviews from the Norwegian media – NRK’s (Norwegian National Broadcasting) reviewer wrote: “Give Bjarte Eike the opportunity, and he’ll make life a song”. They are very grateful to receive support from the government via Kulturrådet and the community of Norway as proud ambassadors of Norwegian culture.

Baroque violinist Bjarte Eike pushes boundaries in classical music, constantly looking for new projects in the borderland of genres and is reaching out to new audiences with his infectious playing and style. Although rooted in historically informed performance practice he strives to include other artistic aspects in his performances, using visual arts, dance, storytelling, and improvisation. This broad, unifying approach to music, as well as a desire to curate exhilarating new experiences for audiences has led to him being invited to be Artist-in-Residence at festivals for early music, classical music, folk music, experimental music and jazz and as a conductor he is increasingly in demand for play-direct engagements with major symphony orchestras. Eike received his training from the Grieg Academy in Bergen, Norway and with Richard Gwilt in London. He is currently teaching baroque violin at the Norwegian Academy of Music in Oslo and as a guest-teacher at the Royal Danish Music Conservatory in Copenhagen.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
We reserve the right to change the programme and performers.

Vstupenky